ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย  เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายประเสริฐ  เผือดโพธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก  รวดเร็ว ประหยัด  และเป็นธรรม  ด้วยหลักสมานฉันท์  และสันติวิธี ก่อให้เกิดความปรองดองรู้รักสามัคคีในสังคม และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชนต่อไป   โดยมีผู้พิพากษา   ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการและข้าราชการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้นำชุมชน จำนวน 90 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ