ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เด็ก เยาวชนและครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้  เด็ก เยาวชนและครอบครัว
     เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายประเสริฐ  เผือดโพธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้  เด็ก  เยาวชนและครอบครัว   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยให้เด็กและเยาวชนหลังการปล่อยตัวตามคำพิพากษาสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพที่สุจริต  โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ    ผู้อำนวยการและข้าราชการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ ณ วัดป่าโนนแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ