ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
            เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายประเสริฐ เผือดโพธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 275 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เด็กหรือเยาวชนและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และกฎหมายยาเสพติด ในการนี้ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  29 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ