ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในการอำนวยความยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในการอำนวยความยุติธรรม
       เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในการอำนวยความยุติธรรม  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติราชการโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ มีความโปร่งใส บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในการนี้นายประเสริฐ เผือดโพธิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ   พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและบุคลากรของศาล จำนวน 40 คน รับฟังการบรรยายธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น และทำบุญตักบาตร  ณ วัดป่าศรีสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ