ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 2  มิถุนายน  2560  นายประเสริฐ  เผือดโพธิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ   เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ โดยมีนางพรินทร์อร   สุทธิวิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างทักษะในการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พนังงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมและผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมให้มีมาตรฐานในการให้บริการเป็นแนวทางเดียวกัน  ทั้งนี้ได้มีบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน  24  คน   ณ ห้องประชุม  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ