หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ผลการส่งหมายข้ามเขต
กฎหมายเกี่ยวกับคดีคุัมครองสวัสดิภาพ
กฎหมายน่ารู้
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

28

เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 นาฬิกา   นายประเสริฐ  เผือดโพธิ์      ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะจิตศึกษาสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กหรือเยาวชนและผู้ปกครอง  ให้เกิดความรัก  ความห่วงใยและความอบอุ่นในครอบครัว  อันจะช่วยให้เด็กหรือเยาวชนตระหนักคุณค่าของตัวเอง  โดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีความรู้     ความเข้าใจ  วิธีการเลี้ยงบุตรหลานอย่างเหมาะสมตามหลักจิตวิทยาวัยรุ่น  โดยมีผู้พิพากษา   ผู้อำนวยการฯ  ข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ  เด็กหรือเยาวชนและผู้ปกครอง 25  ครอบครัวเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 3  อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
อ่านข่าว